Sophie HONG
History 2018
 • 2005.01.02 林本源園邸 制服設計

   

           

           

   

   

                                          

                                      

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2005-01.png
 • 2005.04.20- 豹女. 畢卡索後遺症-服裝設計

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2005-01.png
 • 2005.04.15- 04.17 永續文化創意設計國際研討會『一個亞洲服裝設計師的觀點』

                   

   樹德科技大學 

       

                                       

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2005-01.png
 • 2005.08.06-09.18 台北縣第三屆三峽藍染節-情染饗宴,藍采無限 

       

                                                      

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2005-01.png
 • 2005.09月 光環舞集 『水際』

   

  服裝設計  洪麗芬

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2005-01.png
 • 2005.10月 ACC Fashion show 美僑25週年服裝秀

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2005-01.png
 • 2005.11.11-11.13 王心心作場『胭脂扣』

   

  服裝設計  洪麗芬

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2005-01.png
 • 2005.05.01 實踐大學服裝設計學系畢業成果動態發表會評審 

       

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2005-01.png