Sophie HONG
History 2018
 • 2006.04月 人澹如菊書院春日茶事『竹外ㄧ室香』-制服造型設計

           

           

   

   

                                          

                                      

                                    

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2006-01.jpg
 • 2006.04.08-04.29 台北天棚畫廊 『洪麗芬探索。探索洪麗芬』個展

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2006-01.jpg
 • 2006.07.16 塞內加爾-Dakar Fashion Week 「ADAMA PARIS 」

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2006-01.jpg
 • 2006.10.06-10.09  巴黎-James & Albany 春夏服裝展

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2006-01.jpg
 • 2006.06.05 經濟部 讓夏季姍姍來遲-台灣節能衫發表會      

                                   

                   

           

                 
   

   

   

   

                                    

             

                     

          

                   

  https://comet.noonspace.com/w65NoonSpace/sophie-hong/MsgInfo/2006-01.jpg